Begroting 2020

Thema Wonen en Leven

Kernboodschap

"Inwoners staan centraal bij de ontwikkeling van leefbare wijken en dorpen"

We willen graag dat iedereen in onze gemeente toegang heeft tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisvoorzieningen. Bereikbaarheid, veiligheid en duurzame ontwikkelingen in wijken en dorpen staan centraal. We spannen ons in voor het stimuleren van cultuur en een aantrekkelijke groene omgeving.

We gaan aan de slag met:

  • Leefbare wijken en dorpen
  • Vitale kernen
  • Mobiliteit en bereikbaarheid
  • Sport
  • Cultuur
  • Recreatie en toerisme

In deze raadsperiode gaan we aan de slag met de onderstaande onderwerpen die zijn opgenomen in het hoofdlijnenakkoord.

Wonen en leven

* Samen met inwoners de leefbaarheid in dorpen en wijken verbeteren.

   Wijken en dorpen zijn schoon, heel en veilig.

   Er is een goede balans in de beschikbaarheid van verschillende soorten woningen.

* Stimuleren en faciliteren van wijk- en dorpsvoorzieningen.

   Uitvoering geven aan integraal veiligheidsplan ‘Samen leven, samen doen’ 2017-2021.

   Heerenveen wordt fietsgemeente.

   Uitvoering geven aan project Beter Bereikbaar (A32).

   Uitvoering Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2017.

   Maken van een mobiliteitsanalyse en proactief acteren op OV concessie van de
   provincie.

   Uitvoering van cultuurbeleid 2017.

   Budget voor aansprekende (inter)nationale evenementen op het gebied van sport en
   cultuur.

* Onderzoek, voorbereiding en start uitvoering van aanpassingen in centra van
  Heerenveen, Akkrum, Aldeboarn en Jubbega.

   Verkenning en besluit Cultuurhuis Heerenveen.

   Beschikbaarheid van snel internet in de dorpen en in het buitengebied.

De onderwerpen die zijn aangeduid met een * hebben een relatie met het thematisch raadsakkoord.

Lasten, baten en saldo

bedragen x €1.000

Lasten

€ 43.943

27,5 %

Baten

€ 13.702

8,6 %

ga terug