Begroting 2020

Thema Toekomstbestendig en Duurzaam

Kernboodschap

"Samen beschermen we onze natuurlijke rijkdommen en zorgen we voor een gezonde leefomgeving"

Ons klimaat verandert en dat is merkbaar in de natuur. Actie is nodig om de effecten van deze verandering te bestrijden. Duurzame en moderne energie draagt daar aan bij. In Heerenveen willen we duurzaam leven, wonen en werken. We werken aan bewustwording om onze natuurlijke rijkdommen te beschermen. Samen zorgen we voor een gezonde leefomgeving.

We gaan aan de slag met:

  • Duurzaamheid
  • Energietransitie
  • Duurzaam beheer bodem

In deze raadsperiode gaan we aan de slag met de onderstaande onderwerpen die zijn opgenomen in het hoofdlijnenakkoord.

Toekomstbestendig en duurzaam

* Invulling geven aan de energietransitie op basis van de Friese energiestrategie door
  het opstellen van een lokale strategie en een vertaling naar een plan van aanpak.  

   Uitvoering geven aan klimaatadaptatie.

* Stimuleren van lokale en gebiedsgerichte oplossingen.

* Duurzame energie is toegankelijk voor inwoners en we creëren draagvlak.

   Behoud en vergroten van biodiversiteit.

   Strategie en visie op gebruik en benutting ondergrond.

De onderwerpen die zijn aangeduid met een * hebben een relatie met het thematisch raadsakkoord.

Lasten, baten en saldo

bedragen x €1.000

Lasten

€ 15.552

9,7 %

Baten

€ 14.769

9,3 %

ga terug