Begroting 2020

Berekening EMU-saldo

Op grond van de Europese begrotingsregels mag het landelijk EMU-tekort (het gezamenlijk tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen) van de landen die participeren in de Economische Monetaire Unie niet boven de 3% uitkomen. Een goede informatievoorziening voor het Rijk is essentieel voor het monitoren en beheersen van het EMU-saldo.

EMU-saldo

x € 1.000

Ontwikkeling EMU Saldo

2018

2019

2020

2021

2022

Exploitatiesaldo voor bestemming

+

    -3.622

     -38

  2.897

  5.813

  3.955

Mutatie (im)materiële vaste activa

-

   19.226

  1.669

 -3.803

 -1.049

 -3.188

Mutatie voorzieningen

+

        494

    -431

     628

     558

     952

Mutatie voorraden

-

    -5.460

 -1.526

    -162

    -565

 -1.239

Verwachte boekwinst verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

-

0

0

0

0

0

Berekend Emu-saldo

 -16.894

 -612

  7.490

  7.985

  9.334

Geprognosticeerde balans

    x € 1.000

Balans

2018 rek.

2019 begr.

2020 begr.

2021 begr.

2022 begr.

2023 begr.

Activa

15.416

15.414

14.840

14.259

13.671

13.085

Immateriële vaste activa

112.690

134.786

131.342

130.615

127.828

124.868

Materiële vaste activa

12.340

12.320

12.300

12.280

12.260

12.240

Financiële vaste activa

25.133

21.164

20.949

17.897

14.116

11.611

Voorraden

37.280

6.991

2.751

4.661

7.099

9.951

Uitzettingen <1 jaar

1.806

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

Liquide middelen

480

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Totaal activa

205.145

193.375

184.882

182.411

177.674

174.454

Passiva

Eigen vermogen

42.147

38.529

37.103

38.958

39.299

40.287

Voorzieningen

17.025

15.568

13.604

14.382

14.407

15.303

Vaste schulden

129.382

124.278

119.175

114.071

108.967

103.864

Netto vlottende schulden

7.583

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Overlopende passiva

9.002

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Totaal passiva

205.145

193.375

184.882

182.411

177.674

174.454

Saldo

0

0

0

0

0

0

ga terug