Begroting 2020

Uitgangspunten Themabegroting 2020-2023

Loon- en prijsstijgingen

Uitgaven

Kostensoort

Accres

Toelichting

0.0 Nog in te delen lasten

2020: 0%
2021 t/m 2023: 0%

Per post nagaan of een accres moet worden toegepast over gereserveerde bedragen.

1.0 Salarissen

2020: 1,75%
2021: 3,25%
2022: 2%
2023: 2%

Uitgaan van een verhoging ten opzichte van de salarisramingen in het voorgaande jaar. In de verhoging is rekening gehouden met de nieuwe CAO (looptijd 2019-2020) en een inschatting van toekomstige loonontwikkelingen.

2.0 rente en afschrijving

Centraal wordt een overzicht verstrekt van het verloop van de kapitaallasten

3.0 Personeel van derden

2020: 1%
2021 t/m 2023: 0%

In voorkomende gevallen de percentages voor prijsstijging toepassen

3.1 Energie

2020: 1%
2021 t/m 2023: 0%

3.3/3.4 Goederen en diensten

2020: 1%
2021 t/m 2023: 0%

4.1 Overdrachten Rijk

0%

4.2 Overige overdrachten (budgetsubsidies)

2020 lonen: 1%
2020 prijzen: 1%
2021 t/m 2023: 0%

Voor de welzijnsinstellingen wordt uitgegaan van een verhoging van de prijzen en de lonen t.o.v. 2019 met 1%.

4.3 Overige vermogensoverdrachten

0%

5.0 Kredietverlening

0%

6.0 Reserveringen

0%

6.1 Kapitaallasten

-

De Staat van activa wordt verwerkt in de begroting. Hierin is rekening gehouden met de vervangingsinvesteringen

6.2 Kostenplaatsen

-

Op de kostenplaatsen rekening houden met hetgeen hiervoor per kostensoort. is vermeld

Inkomsten

Rioolheffing

Tarieven baseren op 100% kostendekking (inclusief btw compensatiefonds). Het tarief van de rioolheffing wordt verhoogd met 4,75% op basis van het Watertakenplan

Afvalstoffenheffing

Tarieven baseren op 100% kostendekking (inclusief btw compensatiefonds)

Parkeerbelastingen

Tarief is niet gebonden aan een maximum, kostencomponent in naheffingsaanslag kostendekkend. Wel wettelijk maximum

Onroerende zaakbelastingen

2020: -2%/-4%
2021 t/m 2023: 0%

Er wordt vanaf 2020 een verlaging doorgevoerd van 2% op de woningen en 4% op niet-woningen (eigenaar en gebruiker)

Overige belastingen toeristen/ honden/ woonforensen/baat

2020: 1%

2021 t/m 2023:0%

De hondenbelasting is m.i.v. 2020 afgeschaft.

Overige belastingen (leges en rechten)

2020: 1%

2021 t/m 2023:0%

Tarieven: maximum is 100% kostendekking

Verhuur onroerende zaken

Zie toelichting

Tarieven verhogen conform wettelijke voorschriften en overeenkomsten

Tarieven derden

2020: 1%

2021 t/m 2023:0%

Betreft tarieven verhuur gymnastieklokalen, sportvelden, en overige diensten. De tarieven voor het Posthuis worden niet verhoogd met de inflatiecorrectie

Aanvullende Toelichting:

Prijzen
De ramingen van de lasten kunnen voor het jaar 2020 worden verhoogd met 1%.

Salarissen
Het budget voor 2019, is het uitgangspunt voor raming van de salarissen voor het jaar 2020. Rekening moet worden gehouden met een stijging van de salarissen 1,75% in 2020, 3,25% in 2021 en 2% in 2022 en 2023. Voor de budgetten van externe inhuur moet worden uitgegaan van een correctie van 1%.

Gesubsidieerde instellingen
Voor de gesubsidieerde instellingen wordt voor het jaar 2020 ten opzichte van de geraamde budgetsubsidies 2019 voor prijsstijgingen en voor loonstijgingen (bij wijze van een voorschot conform de VNG richtlijn) uitgegaan 1%. Ten tijde van de afrekeningen met de instellingen worden in principe de werkelijke loonkosten vergoed.

Kapitaallasten/reserves
Rekening dient te worden gehouden met de geraamde kapitaallasten (vanuit de staat van kapitaallasten).

Meerjarenramingen
Voor de ramingen voor de jaren 2021-2023 dient op de producten te worden uitgegaan van een constant loon- en prijsniveau. Accressen, besluitvorming in de vastgestelde meerjarenperspectieven, mutaties in kapitaallasten (zowel vervangingsinvesteringen als vrijval van kapitaallasten) dienen te worden verwerkt in de desbetreffende jaren. Op het product algemene uitgaven en inkomsten wordt rekening gehouden met prijsstijgingen voor de jaren 2021-2023.

Inwoners

Datum / Jaar

Toename

Begroting 2020-2023

Begroting
2019-2022

1 januari 2020

50.250

50.330

2020

50

1 januari 2021

50.300

50.350

2021

50

1 januari 2022

50.350

50.370

2022

50

1 januari 2023

50.400

2023

50

1 januari 2024

50.450

De toename is gebaseerd op de aantallen in de algemene uitkering.
Het aantal inwoners op 1 januari 2019 bedroeg 50.192.

Woningen

De raming is gebaseerd op een prognose van het meest recente woningbouwprogramma.

Datum / Jaar

Toename

Begroting 2020-2023

Begroting 2019-2022

1 januari 2020

23.530

23.270

2020

100

1 januari 2021

23.630

23.290

2021

100

1 januari 2022

23.730

23.310

2022

100

1 januari 2023

23.830

2023

100

1 januari 2024

23.930

De toename is gebaseerd op de aantallen in de algemene uitkering.
Het aantal woningen per 1 januari 2019 bedroeg 23.367.

Productieve uren
Op basis van een full time dienstverband heeft een werknemer 1.836 uur (formele arbeidsduur volgens CAR/UWO) beschikbaar. Aangezien de organisatie ook de ADV (Tijd voor Tijd) uren wil meten, dient het aantal uren opgehoogd te worden met 200. In totaal wordt bij de registratie van uren uitgegaan van 2.036 uren.

Omschrijving

Uren

Aantal werkdagen per jaar (gemiddeld)

1.836

Aantal uren adv (gemiddeld)

200

Totaal aantal uren

2.036

Improductieve uren (gemiddeld)

-501

Indirect productieve uren (gemiddeld)

-85

Totaal productieve uren

1.450

ga terug