Begroting 2020

Overzicht incidentele lasten en baten

Toelichting incidentele baten en lasten
In onderstaande tabel zijn de incidentele mutaties verwerkt die in deze begroting zijn opgenomen. Naast deze mutaties, zijn in deze tabel ook de incidentele mutaties verwerkt die in eerder documenten door de raad zijn vastgesteld.

Lasten per product

2020

2021

2022

2023

Jeugd

858

858

8

-

Maatschappelijk dienstverlening

60

-

-

-

Sport

100

100

-

-

Sportaccommodaties

1.200

-

-

-

Beleid groen

15

-

-

-

Bestemmingsplannen

120

-

-

-

Evenementen

-

-

5

-

Grondexploitaties

2.759

2.634

2.736

1.860

Handhaving

50

-

-

-

Planologisch beleid

-

100

-

-

Verkeersveiligheid

10

-

-

-

WABO

-17

-17

-17

-

Watergangen

100

-

-

-

Sociaal economisch beleid

175

100

-

-

Milieubeleid

254

400

-

-

Vastgoed

-304

366

16

-

Bestuurszaken

-

-

30

-

Erfgoed

25

-

-

-

Maak het! en nieuwe rollen

50

-

-

-

Algemene uitgaven en inkomsten

-2.008

-1.414

-3.058

-2.686

Bedrijfsvoering

3.767

2.887

3.411

3.369

Belastingen

1.919

1.919

-

-

Resultaatboekingen

-83

-1.171

-910

-814

Totaal incidentele lasten

9.050

6.762

2.221

1.729

Baten per product

2020

2021

2022

2023

Sportaccommodaties

1.200

-

-

-

Grondexploitaties

1.512

855

19

-582

Verkeersveiligheid

10

-

-

-

Algemene uitkering gemeentefonds

850

850

-

-

Algemene uitgaven en inkomsten

1.598

705

-76

-700

Bedrijfsvoering

154

24

69

69

Belastingen

3.315

3.313

-

-

Totaal incidentele baten

8.639

5.747

12

-1.213

Saldo incidentele baten en lasten

411

1.014

2.209

2.943

ga terug