Begroting 2020

Financieel perspectief detail

Totaal mutaties Begroting 2020

De mutaties in de onderstaande tabel die zijn opgenomen met een min (-) zijn extra lasten of minder inkomsten. De positieve bedragen bestaan uit lagere lasten of hogere inkomsten. Per thema zijn de structurele en incidentele mutaties doorgenummerd.
In enkele gevallen heeft een structurele en incidentele mutatie hetzelfde nummer.

Structureel

2020

2021

2022

2023

Totaal

Zorg en Welzijn

2020

2021

2022

2023

Beschermd Wonen

-80

-80

-80

-80

WvGGZ (verplichte taak)

-53

-53

-53

-53

Totaal

-133

-133

-133

-133

Wonen en Leven

2020

2021

2022

2023

Bijdrage FUMO

-112

-125

-137

-154

Leges verhardingen

22

22

22

22

Calamiteitenontsluiting Kanaal-West

-27

-30

-30

-30

Totaal

-117

-133

-145

-162

2020

2021

2022

2023

Totaal

Toekomstbestendig en duurzaam

2020

2021

2022

2023

Formatie duurzaamheid

-373

-373

-373

Totaal

-373

-373

-373

Financiën

2020

2021

2022

2023

Personeelslasten CAO 2019

-10

-160

-485

-1.610

Aanpassen afschrijftermijnen ICT middelen

-49

-49

-49

-49

Duurzame inzetbaarheid

-2

-2

-2

-2

Stelpost personeelskosten vm AZC

171

171

171

171

AVG

-48

-48

-48

-48

Algemene uitkering gemeentefonds

589

66

-744

1.092

Kapitaallasten

113

147

144

-39

Dienstverlening burgerzaken

-79

-79

-79

-79

Formatie webteam

-16

-16

-16

-16

Hogere OZB opbrengsten

159

159

159

159

Reis- en opleidingskosten raad en commissies

-50

-50

-50

-50

Inkomstenderving rijbewijzen/reisdocumenten

-80

-80

-80

-80

Totaal

698

59

-1.079

-551

Totale structurele mutaties

448

-580

-1.730

-1.219

Incidenteel

2020

2021

2022

2023

Totaal

Zorg en Welzijn

2020

2021

2022

2023

Jeugd (extra inkomsten algemene uitkering)

-850

-850

Turnhal

-1.200

Totaal

-2.050

-850

Wonen en Leven

2020

2021

2022

2023

Ruimtelijke initiatieven van derden

-75

-75

-75

Totaal

-75

-75

-75

2020

2021

2022

2023

Totaal

Toekomstbestendig en duurzaam

2020

2021

2022

2023

Correctie voorziening onderhoud gebouwen

350

-350

Totaal

350

-350

Financiën

2020

2021

2022

2023

Duurzame inzetbaarheid

-20

-20

Algemene uitkering gemeentefonds

850

850

Ontwikkeling inkoop

-130

-104

-52

Vervanging verpakkingsmateriaal

-15

Externe opslagruimte archiefmateriaal

-10

-10

-10

Verwerken particuliere archieven

-35

Duurzame archivering

-110

-110

-110

Dienstverlening klantcontactcentrum

-65

Totaal

465

626

-172

-20

Totale incidentele mutaties

-1.310

-649

-247

-20

ga terug