Begroting 2020

Thema Zorg en Welzijn

1. Beschermd wonen

Advies

1. Een bedrag beschikbaar te stellen van € 80.000 structureel om de toenemende provinciale uitgaven beschermd wonen af te dekken.

Argumenten

1.1 Tekorten op de provinciale uitgaven beschermd wonen worden door alle Friese gemeenten naar rato van het totaal aantal inwoners afgedekt.
1.2 Als gevolg van de stagnerende uitstroom beschermd wonen en de daling van de (provinciale) rijksbijdrage nemen de provinciale uitgaven toe en lopen de tekorten op.
1.3 Jaarlijks ontvangen wij uit het budget beschermd wonen een bijdrage vanuit de centrumgemeente. Die bijdrage is voor de inzet van onze lokale voorzieningen bij inwoners die eigenlijk beschermd wonen nodig hebben maar dankzij onze lokale voorzieningen (verantwoord) thuis kunnen blijven wonen. Aangezien de tekorten provinciaal oplopen, nemen onze inkomsten op lokaal niveau af.    

Kanttekeningen

1.1 Er is geen garantie dat onze bijdrage aan de centrumgemeente voor de tekorten op beschermd wonen hiermee volledig zijn afgedekt. Vanaf september 2019 werken we met een Regionaal Expertise Team in de toegang (indicatie). Ook wordt de bestaande provinciale doelgroep door SDF opnieuw doorlopen. Dat biedt geen zekerheid dat de tekorten en daarmee onze bijdrage snel gaan afnemen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Beschermd Wonen

-80

-80

-80

-80

ga terug