Begroting 2020

Totaal begroting op taakvelden

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Totaal Lasten

157.358

158.180

157.086

156.829

Totaal Baten

156.779

160.034

157.428

157.815

Resultaat voor bestemming

-579

1.855

341

987

Toevoegingen aan reserves

2.217

2.560

265

288

Onttrekkingen aan reserves

2.798

705

-76

-700

Saldo reserve mutaties

581

-1.855

-341

-988

Resultaat na bestemming

ga terug