Begroting 2020

Thema Financiën en organisatie

1. Personeelskosten CAO 2019

Vanaf 1 oktober 2019 is er een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. De CAO heeft een looptijd tot en met 31 december 2020. De CAO heeft een financieel structurele doorwerking.

Advies

1. Voor de salarisontwikkeling van de gemeentelijke organisatie een bedrag beschikbaar te stellen van € 150.000 in 2021, oplopend tot € 1,6 miljoen in 2023.
2. In te stemmen met een structurele bijdrage aan de vakbonden van € 10.000.

Argumenten

1.1 De consequentie van de CAO is het gevolg van de onderhandelingen tussen de vakbonden, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de rijksoverheid.
1.2 In de salarissen van de jaarschijf 2020 is al rekening gehouden met een looncompensatie.
2.1 Jaarlijks wordt rekening gehouden met een looncompensatie. Deze is verwerkt in de begroting.
3.1 De bijdrage aan de vakbonden hangt samen met de Wnra (normalisering arbeidsvoorwaarden) en ligt vast in de CAO.

Kanttekeningen

1.1 De CAO-onderhandelingen zijn door ons als individuele gemeente niet beïnvloedbaar.
2.1 De looncompensatie waarmee we in de begroting rekening hielden, wijkt af van de werkelijke salarisstijging.
3.1 In de CAO is ook een afspraak vastgelegd over tegemoetkoming door de werkgever in de ziektekostenverzekering van medewerkers. De financiële gevolgen hiervan worden berekend zodra hierover volledige informatie beschikbaar is.

Wat mag het kosten?

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Personeelslasten CAO 2019

-10

-160

-485

-1.610

ga terug