Begroting 2020

Thema Zorg en Welzijn

Indicatoren

Indicatoren

Indicatoren

Eenheid

Jaar

Heerenveen

Nederland

Bron

Verwijzingen HALT

per 10.000 inwoners 12-17 jaar

2018

36

119

Bureau HALT

Harde kern jongeren

per 10.000 inwoners

2014

0,8

1,3

Korps Landelijke Politiedienst (KLPD)

Jongeren met delict voor rechter

%

2015

1,17

1,45

CBC Verwey-Jonker Instituut  Kinderen in Tel

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+ MBO)

%

2018

1,8

1,9

Dienst Uitvoering Onderwijs

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2018

0,71

1,83

Dienst Uitvoering Onderwijs

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2018

15,06

23,28

Dienst Uitvoering Onderwijs

Niet-sporters

%

2016

49,0

48,7

RIVM/ Zorgatlas

Netto arbeidsparticipatie

%

2018

67,6

67,8

CBS-arbeidsdeel-name

Achterstands-leerlingen

%
4-12 jarigen

2012

6,43

11,61

Verwey-Jonker Instituut  Kinderen in Tel

Wmo-cliënten met een maatwerk-arrangement

per 1.000 inwoners

2018

62

65

CBS-monitor sociaal domein WMO

Kinderen in armoede

%

2015

5,6

6,58

Verwey Jonker instituut- Kinderen in Tel

Bijstands-uitkeringen

per  1.000 inwoners

2018,

42,6

38,4

Participatiewet

Werkloze jongeren

%

2015

2,58

1,52

Verwey-Jonker instituut Kinderen in Tel

Jongeren met jeugdhulp

% inwoners tot 18 jaar

2018

10,4

11,7

Beleids-informatie jeugd

Jongeren met jeugdreclassering

% inwoners 12-22 jr

2018

0,4

0,4

Beleids-informatie jeugd

Jongeren met jeugdbescherming

% inwoners tot 18 jaar

2018,

1,3

1,2

Beleids-informatie jeugd

Indicatoren

Omschrijving

Verwijzingen HALT

Het aantal verwijzingen naar HALT, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Harde kern jongeren

Het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.

Jongeren met delict voor rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 – 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen van 5 tot 18 jaar dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen van 5 tot 18 jaar dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Niet sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.

Achterstandsleerlingen

Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.

WMO- cliënten met een maatwerkarrangement

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

Kinderen in armoede

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Werkloze jongeren

Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.