Begroting 2020

Thema Werken en Ondernemen

Indicatoren

Indicatoren

Indicatoren

Eenheid

Jaar

Heerenveen

Nederland

Bron

Vestigingen

per 1000 inwoners
15-74 jaar  

2018

133

125

LISA

Bruto gemeentelijk product (verwacht/ gemeten)

index

2013

102

100

Atlas voor gemeenten

Functiemenging

%

2018

57,0

52,8

LISA

Banen

per 1000 inwoners 15-74 jaar

2018

831,4

663

LISA

Indicatoren

Omschrijving

Vestigingen

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

Bruto gemeentelijk product (verwacht/ gemeten)

Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.