Begroting 2020

Thema Wonen en Leven

1. Bijdrage FUMO

Advies

1. De bijdrage aan de FUMO te verhogen.

Argumenten

1.1. Door de invoering van het besluit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) vindt er een verschuiving van taken plaats van deelnemers naar de FUMO.
1.2. De verhoging is mede noodzakelijk door hogere toezichtsnormen, een lagere productiviteitsnorm (ca. 10% lager) en een hoger uurtarief (ca. 25% hoger). De overdracht van personeelsbudget naar het FUMO-budget is daardoor niet volledig dekkend. De verhoging loop dus niet budgettair neutraal.

Kanttekeningen

1.1. De financiële consequenties zijn meegenomen in de begroting 2020 van Heerenveen. De zienswijzeprocedure loopt nog. Als de ingediende zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van het effect, dan corrigeren we dit via een verzamelbesluit of de perspectiefnota.

Wat mag het kosten?

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Bijdrage FUMO

-112

-125

-137

-154

ga terug