Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Indicatoren

Indicatoren

Indicatoren

Kosten

Jaar

Heerenveen

Eenheid

Bron

Formatie

 per 1000 inwoners

2020

479

fte

Gemeente Heerenveen

Bezetting

per 1000 inwoners

2020

431

 fte

Gemeente Heerenveen

Organisatiekosten

per inwoner

2020

810

 €

Gemeente Heerenveen

Externe inhuur

inhuur van totale loonsom

2020

8,47

%

Gemeente Heerenveen

Indicatoren

Omschrijving

Formatie

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van uw organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.

Bezetting

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Let op: ook boventallige medewerkers moeten hier meegeteld worden.

Organisatiekosten

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Externe inhuur

Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.