Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Top 10 grootste risico's

Risico

Kans van optreden

Omvang

Maatregelen

Risico's grondexploitaties

Diverse kansen in verband met meerdere onder-liggende risico's.

€ 5.900.000

Aan de hand van afwijkingen in de halfjaarlijkse monitor grondbedrijf sturen we bij.

Risico van een ontoereikend budget door de open einde financiering van de Jeugdwet.

99%

€ 410.000 -  € 2.900.000

Op zowel lokaal (zoals de onderhandelaar) als regionaal niveau (zoals het nader uitwerken van het inkoopmodel) worden de adviezen van de Taskforce en in Heerenveen ontwikkelde ideeën uitgevoerd. Doel is om te komen tot een meer beheersbare uitvoering van de Jeugdwet. Op nationaal niveau gaat het Rijk kijken naar mogelijke structurele extra middelen.

Eén of meerdere informatiesystemen/grote applicaties (software) moeten vervangen worden.

70%

€ 200.000 -    € 400.000

In 2019 maken wij een goede contract-administratie voor elkaar. Op die manier kunnen wij vanaf 2020 softwarecontracten beter managen. Anno september 2019 is de contractadministratie grotendeels klaar. In de resterende maanden wordt die verder afgemaakt.

Software wordt vervangen wanneer dat onontkoombaar en onvermijdelijk is. Anno september 2019 is de kans groot dat dit binnen afzienbare tijd voor 2 systemen noodzakelijk is.

Niet voldoende dekking in het APPA-fonds voor ambtsdragers ter dekking van de betaling van de (toekomstige) pensioenen.

50%

€ 250.000 -    € 500.000

Indien noodzakelijk vermelden in een planning & control document (verzamelbesluit of jaarrekening).

Verplichting tot betaling van Vennootschapsbelasting (VPB) over de exploitaties grondbedrijf.

50%

€ 1.400.000

Op basis van de huidige uitgangspunten voor de grondexploitaties, ontstaat er in de periode 2026-2032 een VPB-last van circa € 1,4 miljoen. De hoogte is nog afhankelijk van de mate waarin de verwachtingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Een vertraging of versnelling van de uitgifte, een stijging van de bouwkosten enz. kunnen hier nog invloed op hebben. In 2020 bekijken wij de mogelijkheden om deze lasten toe te rekenen aan de diverse complexen. Het effect hiervan wordt vervolgens zichtbaar in het verwachte resultaat van het complex.

Lagere uitkering uit het gemeentefonds.

50%

€ 1.000.000

De circulaires van het ministerie juist vertalen en de mutaties verantwoorden en bijsturen in de planning & control documenten.

Onvoldoende budget hebben in de begroting 2019 e.v. om de gevolgen van de vervallen btw aftrek sport te compenseren

90%

€ 350.000

In de begroting 2019 is eenmalig rekening gehouden met € 175.000 In 2019 wordt een beroep gedaan op de SPUK-regeling waarmee een deel van de btw kan worden gecompenseerd. Vooralsnog is het mogelijk om voor maximaal 5 jaar een beroep hierop te doen.

Aanzuigende werking himmelsjek en wmo-vervoer

80%

€ 675.000

In de begroting 2020 is de toename van het aantal 75-plussers procentueel meegenomen. Voor 2019 niet. Vanaf de zomer 2019 wordt in kaart gebracht welke sturingsmogelijkheden (wet, beleid, inkoop, toegang, administratie) wij nog meer kunnen benutten, gelet op wet- en regelgeving.

Legesinkomsten van de  omgevingsvergunningen dalen door het verdwijnen van de technische toetsing

90%

€ 400.000

In het kader van personeelsmanagement zoveel als mogelijk voorsorteren op de ontwikkeling die per 1-1-2021 ingaat (geen vast personeel aannemen om dit onderdeel) en minder inhuur van specialistische kennis.

Verplichte afname van grond en boerderij op het IBF voor een getaxeerde waarde.

20%

€ 1.146.000

Afhankelijk van derden en marktomstandigheden.