Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Infrastructuur

Infrastructuur omvat wegen, fiets- en voetpaden, civieltechnische kunstwerken (bruggen en tunnels) en oever- en kadebescherming. Het onderhoud hiervan gebeurt volgens het ‘Kwaliteitsplan Kapitaalgoederen en Beheer 2016 - 2020’. Hiermee is een veilige en functionele leefomgeving geborgd en wordt kapitaalsvernietiging voorkomen.

Kwaliteitsplan Kapitaalgoederen en Beheer 2016 – 2020
Het 'Kwaliteitsplan Kapitaalgoederen en Beheer 2016 - 2020' is het beleidskader. In dit plan is gekozen voor het scenario “Bewust Beheer”. Dat betekent: bewust op sommige plaatsen wat meer en op andere plaatsen wat minder. We bewaken hierbij het basisniveau. Hiermee voldoen we aan onze wettelijke verplichtingen qua veiligheid voor gebruikers en voorkomen we kapitaalvernietiging. Hierdoor zijn wijken en dorpen veilig en goed bereikbaar.
Het Kwaliteitsplan wordt in 2020 geactualiseerd. Hiervoor zijn diverse inspecties (schouw) uitgevoerd. We toetsen de resultaten aan het vastgestelde kader “Bewust Beheer”.

Beleid Wegen
Het beleid Wegen wordt geactualiseerd. Bij de actualisatie van dit beleidsterrein is het grote speerpunt: comfort voor fietsers. Maar ook de functie en het gebruik van de infrastructuur nemen we onder de loep. Denk hierbij aan de toename en intensivering van landbouwverkeer.

Civiel Technische Kunstwerken
Het beleid wordt geactualiseerd. Aandacht gaat hierbij uit naar de constructieve veiligheid. Concreet houdt dit in dat we onderzoeken of al onze bruggen met de huidige verkeersintensiteit nog wel voldoen aan de nieuwe normen. Daarnaast hebben we onder andere aandacht voor de te gebruiken materialen (duurzaamheid).

Kade- en oeverbescherming
Het beleid voor kade- en oeverbescherming wordt in 2020 herijkt. We onderzoeken waar we natuurlijke oevers kunnen realiseren. Dit kan leiden tot een andere inrichting, en mogelijk ook lagere investerings- en beheerlasten.