Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Water

Water omvat het geheel aan watergangen, inclusief de daarbij behorende kade- en oeverbescherming. Het beleidskader voor onderhoud van water is het Kwaliteitsplan Kapitaalgoederen en Beheer 2016 - 2020. Daarnaast is er een overeenkomst voor het onderhoud van stedelijk water tussen het Wetterskip Fryslân en de gemeente Heerenveen. Voor het onderhoud van het stedelijk water ontvangen wij een vergoeding van het Wetterskip Fryslân.

Ligplaatsen
Het is wenselijk dat de gemeente een beleidskeuze maakt over het baggeronderhoud achter woningen. In 2020 wordt die keuze aan u voorgelegd.

Kade- en oeverbescherming
Het beleid voor kade- en oeverbescherming wordt in 2020 herijkt. We onderzoeken waar we natuurlijke oevers kunnen realiseren. Dit kan leiden tot een andere inrichting, en mogelijk ook lagere investerings- en beheerlasten.