Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Groen

De gewenste technische en verzorgende kwaliteit van het openbaar groen is vastgelegd in het Kwaliteitsplan Kapitaalgoederen en Beheer 2016 - 2020. Gekozen is voor het scenario ‘bewust beheer’. Dit betekent dat we bewuste keuzes hebben gemaakt over waar het beheerniveau hoger moet zijn en waar lager. De kwaliteit van het onderhoud meten we jaarlijks. Dit noemen we schouwen. Waar nodig passen we het beheer en onderhoud aan zodat het beoogde kwaliteitsniveau wordt gehaald. We informeren u jaarlijks over de stand van zaken ten opzichte van het vastgestelde kwaliteitsniveau.

Zorgplicht
In het kader van onze zorgplicht leggen we de visuele kwaliteit en veiligheid van alle bomen jaarlijks vast. Op basis daarvan voeren we het bomenonderhoud gebiedsgericht uit.

Biodiversiteit
De ambitie voor vergroting van biodiversiteit, is vastgelegd in het Duurzaamheidsprogramma 2019 – 2020. Vergroting van biodiversiteit is een randvoorwaarde bij structureel beheer en uitvoering van projecten.

Invasieve exoten
Naar aanleiding van Europese wetgeving hebben we een Plan van Aanpak opgesteld voor de bestrijding van invasieve exoten (flora en fauna). Enkele bekende plantensoorten zijn de Reuzenberenklauw en de Japanse Duizendknoop. Deze soorten mogen niet gehouden en verspreid worden omdat ze inheemse flora en fauna verdringen of schade veroorzaken aan openbaar en particulier eigendom. De bestrijding is een langdurig proces, dat onderdeel moet worden van het reguliere beheer en onderhoud. De aanpak start met intensieve bestrijding met de meest effectieve methoden in 2019 en 2020. Hierna gaan we over op monitoring en beheersing. We volgen de ontwikkelingen in de markt en beleid vanuit de rijksoverheid. Dit is nodig gelet op de voortdurende innovaties en ontwikkelingen ten aanzien van een probleem waar nog geen afdoende oplossing voor is.

Dierplagen
Bij de bestrijding van de eikenprocessierups volgen we de landelijke leidraad van de NVWA. Deze is in 2019 herijkt door het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Op basis hiervan is ons uitvoeringsprogramma bepaald, dat jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld wordt. Ook wisselen we informatie uit met noordelijke provincies en gemeenten en volgen we de ontwikkelingen over landelijk beleid. Ter ondersteuning van de aanpak gaan we natuurlijke bestrijding stimuleren. Dit doen we door vergroting van biodiversiteit in bermen in combinatie met het bieden van een geschikte leefomgeving voor koolmezen.