Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Huisvesting onderwijs

De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende huisvestingscapaciteit en voor een adequate huisvestingssituatie van het onderwijs in de gemeente. Dit geldt voor het basis-, het speciaal- en het voortgezet onderwijs. Er is geen gemeentelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het middelbaar beroepsonderwijs.

Budget
In de begroting is jaarlijks budget geregeld voor calamiteiten en voor een eerste inrichting van onderwijsleerpakketten en/of meubilair bij uitbreidingen door autonome ontwikkelingen.

Huisvesting basisonderwijs
Op 23 juni 2016 heeft u de 'Herijking toekomstperspectief huisvesting basisonderwijs gemeente Heerenveen' vastgesteld. Dit plan geeft tot en met 2030 inzicht in het huisvestingsperspectief voor de basisscholen in de gemeente. Voor de bekostiging van de onderwijsvoorzieningen is de 'Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Heerenveen' (vastgesteld op 18 december 2017) het uitgangspunt. De bijbehorende dekking is geregeld in de begroting. We monitoren en evalueren het plan jaarlijks met de schoolbesturen.

Huisvesting voortgezet onderwijs
Voor het voortgezet onderwijs ontbreekt nog een dergelijk inzicht. Samen met alle relevante partners verkennen we op dit moment de vastgoedopgave. Binnen dit proces moeten nog andere keuzes worden gemaakt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de toekomstige huisvesting van het voortgezet onderwijs (inclusief het bewegingsonderwijs) in de gemeente. In de dekking van de benodigde investerings-behoefte is nog niet voorzien. In dat kader worden ook de mogelijkheden van door-decentralisatie onderzocht. Dit vraagt samen met de vaststelling van dat toekomstperspectief dan om nadere besluitvorming van uw raad.