Begroting 2020

Financiering

Visie en beheer

Rentevisie
De gemiddelde rente op de leningen van de huidige vaste schuld bedraagt circa 2,5%. De verwachting is dat zowel de rente op de geld- als kapitaalmarkt voorlopig op een laag niveau blijft waarbij een lichte opwaartse trend zichtbaar is.

Kredietrisico
Kredietrisicobeheer kunnen we omschrijven als het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid van een waardedaling van onze vorderingen als gevolg van insolventie of deficit van tegenpartijen.

Financiële vaste activa

Geprognosticeerde boekwaarde

31-12-2020

Kapitaalverstrekkingen deelnemingen

13.781.058

Voorziening 'kapitaalverstrekking deelnemingen'  

-1.700.000

Overige langlopende leningen

160.126

Overige uitzettingen > 1 jaar

101.774

12.342.958

Renterisicobeheer

Kasgeldlimiet
De gemiddelde netto vlottende schuld per kalenderkwartaal wordt getoetst aan de kasgeldlimiet. Bij een begrotingsomvang van € 157.360.000 bedraagt de toegestane kasgeldlimiet 8,5% van dit bedrag ofwel € 13.375.600 Dit is het maximale bedrag dat met kort geld mag worden gefinancierd. Aan de hand van de liquiditeitsprognose wordt dit gemonitord.

Renterisiconorm
De hoogte van de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen van opgenomen leningen wordt getoetst aan de renterisiconorm. In de Wet FIDO is het renterisico bepaald op 20% van het begrotingsvolume. In onderstaande tabel wordt de renterisiconorm voor de komende jaren weergegeven. Hieruit blijkt dat de norm niet wordt overschreden.

Rentetoerekening 2020
Vanaf het begrotingsjaar 2019 moet de rekenrente volgens een vaste formule worden berekend en kan u deze niet meer vrij bepalen. Uw invloed op het renteresultaat is vanaf dat moment beperkt tot de keuze om wel of geen rente over het eigen vermogen te berekenen. De omvang van de rente die over het eigen vermogen mag worden berekend, is met ingang van de begroting 2017 gemaximeerd op het gemiddelde rentepercentage dat de gemeente over haar extern aangetrokken leningen betaalt.

Renteschema