Begroting 2020

Thema Samen met Inwoners

Doelen en speerpunten

We willen meer ruimte geven aan initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dat is onze missie. Dat kan op het gebied van voorbereiding plannen, realisatie van plannen en/of de uitvoering van taken. We doen ervaring op  en leren wat dit betekent voor onze rol. We zetten in op passende participatieprocessen, opgavesturing, betrouwbaar partnerschap  en verbetering van de dienstverlening. Met als doel met ons beleid en onze dienstverlening beter aan te sluiten bij de behoefte en verwachtingen van de omgeving. Regels en procedures moeten daarbij helpend zijn en anders geschrapt worden. We vragen de omgeving regelmatig feed back op ons functioneren. Deze manier van werken stelt andere eisen aan de organisatie, aan leiderschap, aan medewerkers en aan de bedrijfsvoering; dit beschrijven we onder organisatieontwikkeling in het Thema Financiën en Organisatie.

Onderwerpen

Participatie

Samenwerking

Dienstverlening

Lastenverlichting

Participatie

We zorgen voor doorontwikkeling van onze werkwijze

Wat willen we bereiken?

Als vervolg op het Programma Maak 't willen we het omgevingsgericht werken doorontwikkelen. Ons uitgangspunt is de vernieuwing van de lokale democratie. We willen de omgeving betrekken bij maatschappelijke opgaven die impact op de omgeving hebben. Ook willen we inspelen op initiatieven vanuit de omgeving. We willen ons werk organiseren rondom maatschappelijke opgaven en deze integraal oppakken. Het doel is om oog te houden voor de omgeving waaraan we als gemeente ons bestaansrecht ontlenen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We ontwikkelen een aanpak voor de doorontwikkeling van omgevingsgericht werken met de volgende ontwikkellijnen:

 • Het investeren in nieuw samenspel tussen inwoners, raad, college en organisatie om de vernieuwing van de lokale democratie vorm te geven. Daarvoor gaan we een quick scan lokale democratie uitvoeren en een conferentie organiseren.
 • Het organiseren van ons werk rondom integrale opgaven.
 • Het investeren in nieuwe vormen van participatie.
 • Het ontwikkelen van een vorm van continu leren en verbeteren.
 • Overzicht en afstemming van de opgaven en participatietrajecten bieden aan de omgeving.
 • Specifieke aandacht voor de opgaven en vernieuwde participatieprocessen die zijn afgesproken in het raadsakkoord. Voorbeelden daarvan zijn de omgevingsvisie, de energietransitie en de vitale ontwikkeling van de centrumfunctie. In 2020 krijgen deze een passend vervolg.

Samenwerking

Werken samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties

Wat willen we bereiken?

We willen een betrouwbare samenwerkingspartner zijn voor de omgeving. We werken daarom samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan gezamenlijke opgaven, doelen en resultaten. Onze rol hangt af van de opgave en de kracht van de omgeving. Om continu te verbeteren vragen we onze stakeholders regelmatig om feedback.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onze inzet bij de realisatie van plannen wordt bepaald door de opgave, de kracht van de samenleving en onze rol als gemeente. Om betrouwbaar partnerschap te ontwikkelen kiezen wij voor deze aanpak:

 • Ontwikkeling van werkwijzen en een leerstrategie die passen bij de optimale invulling van onze rol.
 • Ontwikkeling van nieuwe vormen van samenwerking die passen bij de gezamenlijke opgave.
 • Combineren van zakelijke relaties met samenwerkingspartners met gezamenlijk partnerschap in ontwikkeling.
 • Integreren van onze ambities in onze samenwerkingsvormen, zoals bij circulaire inkoop.

Dienstverlening

We passen continu de dienstverlening aan de inwoners

Wat willen we bereiken?

We passen onze dienstverlening continu aan de behoefte en verwachtingen van de inwoners aan. De behoefte van de inwoners is leidend voor hoe we ons werk organiseren. Hun behoefte is ook leidend voor de oplossing die we bieden. Regels en procedures moeten ondersteunend zijn. We willen belemmerende regels aanpassen of schrappen als deze een adequate dienstverlening in de weg staan.

Wat gaan we daarvoor doen?

We werken aan een continue verbetering van de dienstverlening, zowel bij de organisatie van ons werk als de oplossing van de vraag. Dit betekent:

 • We vragen inwoners en bedrijven regelmatig om feedback. Zo komen we erachter of onze dienstverlening nog aansluit bij de behoefte van inwoners en bedrijven.
 • We standaardiseren onze dienstverlening waar dit kan.
 • We zorgen voor een integrale dienstverlening waar dit nodig is.
 • We bieden dienstverlening persoonlijk en/of digitaal aan, afhankelijk van de behoefte en de doelgroep.

Lastenverlichting

We zorgen voor vereenvoudiging regels en minder lastendruk

Wat willen we bereiken?

We werken voor de omgeving en spelen in op behoeften en verwachtingen van onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. We zoeken oplossingen binnen kaders. Regels en procedures moeten daarbij ondersteunend zijn en niet belemmerend. Waar nodig passen we onze regels aan. Ook in onze inkoop- en subsidieafspraken kijken we kritisch naar de administratieve lasten voor onze samenwerkingspartners.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij starten in 2019 met een reputatieonderzoek waarbij we de omgeving vragen hoe zij onze dienstverlening ervaren. We vragen hen of er regels en procedures zijn die zij als belemmerend ervaren. De resultaten verwachten wij begin 2020. Op basis hiervan pakken wij deze regels en procedures als eerste aan.