Begroting 2020

Thema Werken en Ondernemen

Doelen en speerpunten

Onderwerpen

Investeren in een toekomstgerichte, duurzame economie

Investeren in een toekomstgerichte, duurzame economie

Algemeen

Wat willen we bereiken?

We ontwikkelen een nieuwe economische visie en een uitvoeringsprogramma.

In de perspectiefnota voor het jaar 2020 is voor de uitvoering van de nieuwe economische visie en het uitvoeringsprogramma een bedrag van € 150.000 opgenomen. Eind 2019 leggen wij de visie ter vaststelling aan u voor. Hierin leggen we keuzes voor over de strategie en de speerpunten. Op basis daarvan stellen we een uitvoeringsprogramma 2020 en 2021 op. Daar gaan we in op wat nodig is aan visie, strategie en beleid, accountmanagement, dienstverlening en eventuele projecten. Vooralsnog kunnen we deze zaken binnen de bestaande formatie en beschikbare budgetten realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

In nauwe samenwerking met o.a. het sociale domein implementeren we in 2020 de vastgestelde economische visie en  werken we volgens het uitvoeringsprogramma 2020 en 2021.

We spannen ons maximaal in voor het behoud (en de groei) van werkgelegenheid

Wat willen we bereiken?

We zetten in op toekomstbestendige werkgelegenheid en economische ontwikkeling. Dit moet ten goede komen aan het welzijn van onze regio en de welvaart van onze inwoners. We willen de banenmotor van Fryslân zijn en blijven en iedereen, ook de lager opgeleiden, mee laten doen. We stimuleren en faciliteren ondernemers om goede en toekomstbestendige banen te blijven bieden aan onze inwoners en onze regio. ‘Groeien om het groeien’ is vandaag de dag niet langer houdbaar. We hebben niet zozeer behoefte aan méér banen, maar aan andere, toekomstbestendige banen en aan werknemers die deze banen kunnen vervullen.

Wat gaan we daarvoor doen?

De strategie om deze ambitie te bereiken is als volgt:

 • Inspelen op de kracht van Heerenveen.
 • Faciliteren en stimuleren van ons midden- en kleinbedrijf.
 • Versterken van het vestigingsklimaat.

We werken deze speerpunten uit in de nieuwe economische visie. Wij bieden u deze visie aan het einde van dit jaar ter vaststelling aan.

Inspelen op de kracht van Heerenveen

Wat willen we bereiken?

Heerenveen ontwikkelt en profileert zich met krachtige, stuwende sectoren. De economische kracht van Heerenveen wordt gedeeltelijk bepaald door stuwende bedrijfstakken. Dit zijn bedrijven en instellingen die minder afhankelijk zijn van de lokale omstandigheden. Zij bepalen in belangrijke mate de toegevoegde waarde voor de regionale economie. Ze zijn van grote betekenis voor de positie van Heerenveen als duurzame banenmotor van Fryslân. De gemeente Heerenveen wil gebruik maken van deze stuwende krachten. De gemeente wil ze waar mogelijk verbinden en in onderlinge samenhang verder versterken. Met het creëren van dit duidelijke profiel vergroot Heerenveen haar aantrekkingskracht voor nieuwe én bestaande bedrijvigheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

We leggen in het nieuwe economische beleid de volgende accenten:

 • Doorontwikkelen naar een toekomstbestendig en duurzaam logistiek knooppunt.   
 • Inspelen op de economische kansen voor sport, vitaliteit en voeding.
 • Inspelen op de kansen van de circulaire economie.

Een voorbeeld hiervan is het samen met ondernemers en kennisinstellingen ontwikkelen van een visie op Circular Valley en het onderzoeken van de kansen voor een Blue Zone. Ook ontwikkelen we het strategisch accountmanagement om (koppel)kansen in deze sectoren beter in beeld te krijgen.

Faciliteren en stimuleren van ons MKB

Wat willen we bereiken?

We willen dat de werkgelegenheid zich positief blijft ontwikkelen en dat het aantal innoverende en exporterende bedrijven toeneemt. We professionaliseren onze dienstverlening en ons accountmanagement verder. Op die manier kennen we de behoeften en vragen van ons midden- en kleinbedrijf beter en kunnen we hierop inspelen. We vinden het belangrijk dat onze bedrijven de diverse ondersteuningsmogelijkheden en faciliteiten die in Fryslân beschikbaar zijn kunnen vinden en benutten. We stimuleren impactgedreven ondernemerschap en ondernemen vanuit de global goals.

Wat gaan we daarvoor doen?

We leggen in het nieuwe economisch beleid de volgende accenten:

 • Vergroten van de concurrentiekracht van het midden- en kleinbedrijf.
 • Het stimuleren van impactgedreven ondernemerschap.   

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het verbeteren van onze dienstverlening aan ondernemers.
 • Een actief accountmanagement waarbij we ons midden- en kleinbedrijf beter leren kennen en de verbinding kunnen leggen met diverse partijen die in Fries of noordelijk verband ondernemers ondersteunen.
 • Het organiseren van thema-avonden voor (startende) ondernemers.
 • Het behouden van de titel 'FairTrade-gemeente'.

Versterken van ons vestigingsklimaat

Wat willen we bereiken?

We willen een duurzame, vitale gemeente zijn met krachtige, levendige kernen en goede bereikbare voorzieningen. Een gemeente waarin bedrijven volop ruimte en mogelijkheden krijgen om te innoveren, te ‘vergroenen’ en te verdienen. Aspecten die dat vestigingsklimaat beïnvloeden, zijn bijvoorbeeld:

 • Fysieke en digitale ontsluiting en infrastructuur.
 • Een kwalitatief en duurzaam aanbod van vestigingslocaties.
 • Het toeristisch-recreatieve en algemene voorzieningenaanbod in een gebied.

De kwaliteiten van onze gemeente zetten we goed in de etalage. Uitdagingen op dit gebied pakken we samen met ondernemers op.

Wat gaan we daarvoor doen?

We leggen in het nieuwe economisch beleid de volgende accenten:

 • We werken aan toekomstbestendige werklocaties.
 • We geven een impuls aan de vrijetijdseconomie en toeristische recreatieve voorzieningen.
 • We willen een bruisend centrum in Heerenveen. Ook richten we ons op vitale kernen van Akkrum en Jubbega en een leefbaar buitengebied.
 • Onderwijs en arbeidsmarkt zijn klaar voor de toekomst.
 • Profilering en marketing.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • De ontwikkeling van een knooppunt waar vraagstukken vanuit onderwijs en ondernemers gezamenlijk worden opgepakt.
 • Een impuls voor de regiomarketing door samenwerkingsverband Heerenveen ’n Gouden Plak.
 • Het versterken van recreatieve routestructuren.