Begroting 2020

Thema Financiën en organisatie

Doelen en speerpunten

Onderwerpen

Financiële duurzaamheid

Organisatieontwikkeling

Personeelsuitbreidingen

Financiële duurzaamheid

We zetten in op financiële duurzaamheid. Met als doel een financieel solide basis voor nu en de toekomst én ruimte voor ambities

Wat willen we bereiken?

Wij spannen ons in voor een goede financiële basis en een gezond huishoudboekje. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan financieel herstel. De huidige situatie biedt een solide basis voor de toekomst. Dat geeft vertrouwen en biedt kansen, maar stelt ons ook voor nieuwe uitdagingen. De financiële ruimte voor ambities en ontwikkelingen is beperkt en vraagt om scherpe keuzes tussen nieuwe en bestaande ambities. Wij spannen ons hiervoor in:

 • Lastenverlichting voor inwoners en ondernemers.
 • Ruimte voor ambities en ontwikkelingen, waarbij we scherpe keuzes maken. We beseffen dat de ruimte en ambities mogelijk beperkt worden door de tekorten in de jeugdzorg en andere risico's.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2020 gaan we het volgende doen:

 • We verlichten de lasten voor de ondernemers en de burgers van onze gemeente door de OZB te verlagen.
 • In 2020 worden de onroerende zaakbelastingen voor woningen met 2% verlaagd. De onroerende zaakbelasting voor niet-woningen worden met ingang van 2020 met 4% verlaagd.
 • We hebben in 2020 de hondenbelasting afgeschaft.
 • We bereiden een investeringsagenda voor zodat uw raad bij de Perspectiefnota keuzes kan maken over nieuwe en bestaande ambities.
 • We spreken onze externe partners in de financiële sector aan om een financieel duurzaam beleid te voeren.

Organisatieontwikkeling

We richten ons werk intern in op basis van de behoefte van buiten

Wat willen we bereiken?

We werken in een sterk veranderende samenleving. We zien in dat dit van onze organisatie flexibiliteit vraagt. We willen meebewegen en een scherp oog hebben voor de behoeften van onze omgeving. Als gemeente zijn we niet als enige bepalend. Integendeel, we voeren opgaven bij voorkeur in samenwerking met of op initiatief van de omgeving uit.
Deze beweging is vertaald in het programma Maak ‘t, gestart in 2015. Dit programma over omgevingsgericht werken geeft sturing aan de manier waarop we werken. De verwachtingen en behoeften van onze inwoners en partners zijn ons startpunt. Dit is beschreven in het thema samen met inwoners.  Dit thema richt zich vooral op wat dit vraagt van de organisatie, de leiding, de medewerkers en de bedrijfsvoering. We blijven onszelf steeds kritisch de vraag stellen of we de goede dingen doen om ons doel te bereiken.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2020 zetten we in op:

 • Omgevingsonderzoek. In 2020 ontvangen we de resultaten van een onderzoek onder inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Hoe kijken zij tegen ons als gemeente aan? Wat vinden ze van de wijze waarop wij onze participatie, samenwerking en dienstverlening vormgeven? Waar doen we het goed en waar kan het beter? Deze feedback willen we periodiek herhalen om daarmee te reflecteren of we de goede dingen doen om ons doel te bereiken.
 • Ontwikkeling van de organisatie. De organisatiekoers stelt andere eisen aan de organisatie, zowel aan het leiderschap als aan medewerkers. Ook stelt de koers andere eisen aan hoe we ons werk organiseren en aan welke regels en procedures we hanteren. We pakken de organisatieontwikkeling aan conform het werken vanuit de bedoeling. We werken planmatig en gestructureerd aan de koers en zijn flexibel in de aanpak.

Toekomstbestendig leiderschap

Wat willen we bereiken?

We willen Werken vanuit de bedoeling. Dit betekent een gemeente die inspeelt op de behoeften en verwachtingen van de omgeving, zowel bij maatschappelijke opgaven als individuele klantvragen. Dat is onze missie. Deze missie stelt andere eisen aan onze organisatie, zowel aan leidinggevenden als aan medewerkers.
Onze leidinggevenden zijn in staat de missie van de gemeente waar te maken. Daarom zetten wij in op het versterken van het leiderschap. Hierbij is het uitgangspunt is dat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het totaal.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor het versterken van het leiderschap nemen wij de volgende stappen:

 • We gaan een leiderschapstraject doen waarin helder is wat we van leidinggevenden verwachten en hoe we hum ontwikkeling faciliteren.
 • We zetten in op het ontwikkelen van de leidinggevenden als team. Dit is noodzakelijk om samen verantwoordelijk te zijn voor het totaal.
 • We zetten in op nieuwe vormen van sturing en controle die passen bij de horizontale sturing vanuit de samenleving.
 • Het versterken van het leiderschap is een ontwikkeling waarvoor wij ons enkele jaren moeten inspannen.

Toekomstbestendige medewerkers

Wat willen we bereiken?

Onze organisatieontwikkeling heeft als doel: slimmer organiseren en beter samenwerken.
Onze inzet is erop gericht de mensen in de organisatie te ondersteunen bij hun ontwikkeling om zo de organisatiekoers te realiseren. De medewerker die we in de toekomst nodig hebben om de organisatiekoers waar te maken, heeft diverse kwaliteiten. Hij of zij is vitaal, wendbaar, richt zich op Werken vanuit de bedoeling, toont eigenaarschap en werkt samen.
Dit is vastgelegd in onze HR-visie. Onze aanpak is gericht op het versterken van (persoonlijk) leiderschap, het versterken van de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van medewerkers én het optimaal inzetten van hun kwaliteiten.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2020 richten we ons op de volgende ontwikkeling van medewerkers. Onze aandachtspunten zijn:

 • Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. We willen dat medewerkers duurzaam fit for the job zijn. Daar zetten we een samenhangende aanpak op in. Daarmee verwachten we ook een deel van het ziekteverzuim te kunnen terugdringen. Het vitaliteitspact vervangt per 2020 het generatiepact.
 • Werken vanuit de bedoeling is onderdeel van het DNA van de medewerkers.
 • We zetten in op het vertalen van onze organisatiekoers naar het eigen werk van de medewerkers. Daarvoor organiseren wij een samenhangend traject met alle medewerkers. In dit traject zijn eigen medewerkers opgeleid tot trainers en procesbegeleiders. Hiermee wordt het lerend vermogen van de organisatie vergroot en kwaliteiten van de medewerkers breder benut.
 • Komend jaar komen we met beleid ten aanzien van specifieke doelgroepen. Als gemeente zien wij het maatschappelijk belang om bij te dragen aan de opgave om arbeidsgehandicapten in staat te stellen regulier werkzaam te zijn.

Toekomstbestendige bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Onze organisatiekoers stelt ook andere eisen aan de bedrijfsvoering van onze organisatie. We werken aan een continue verbetering van de bedrijfsvoering, waarbij we ons laten leiden door de behoefte van onze omgeving. In de praktijk houdt dit in dat middelen binnen bedrijfsvoering ondersteunend moeten zijn aan Werken vanuit de bedoeling, en niet leidend.

Wat gaan we daarvoor doen?

In het begrotingsjaar werken we aan de (doorontwikkeling) van digitalisering, informatiemanagement, strategische bedrijfsvoering, in control statement, huisvestingsvisie en toegangsbeleid. In de paragraaf bedrijfsvoering zijn deze ontwikkelingen beschreven.

Personeelsuitbreidingen

Personeelsuitbreidingen

Wat willen we bereiken?

 • De uitbreiding van formatie bij Jeugd is noodzakelijk om de taken van het Team Jeugd en Gezin te kunnen uitvoeren. Dit is beschreven in thema 2. Een deel van de uitbreiding wordt gedekt binnen beschikbare middelen. U bent hierover ook separaat geïnformeerd.
 • Bij informatievoorziening en archivering is sprake van een transitie van papier naar digitaal. De rol van de medewerker verandert van operationele uitvoering naar advisering. Er worden andere kwaliteitseisen gesteld. Dit leidt tot verhoging van structurele personele kosten. Daarnaast blijven de eenmalige extra kosten informatievoorziening en archivering noodzakelijk zolang de organisatie nog niet het gewenste niveau van digitalisering heeft bereikt. Hier tegenover staan op termijn structureel lagere lasten door efficiencyverbeteringen. Dit is beschreven in de financiële mutaties in dit thema.
 • De taken op duurzaamheid en het inspelen op initiatieven vanuit de samenleving vragen meer inzet. We hebben daarom de tijdelijk gevraagde formatie omgezet in structurele formatie op duurzaamheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

De benodigde ambtelijke capaciteit is gekoppeld aan ambities.
Daarnaast toetsen we aan de hand van benchmarks per branche periodiek in hoeverre wij als organisatie vergelijkbaar zijn met andere organisaties. Als we afwijken, bekijken we wat hiervan de oorzaken zijn.
Voor komend jaar gaan we deze benchmark doen in het sociaal domein bij Werk en Inkomen en Wmo. Afgelopen jaar is dit voor Jeugd gedaan.