Begroting 2020

Detail begroting op taakvelden

Lasten

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

0.1

Bestuur

3.059

3.079

3.134

3.129

0.2

Burgerzaken

1.698

1.699

1.700

1.701

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

2.522

2.518

2.541

2.548

0.4

Overhead

4.611

4.463

4.835

4.572

0.5

Treasury

-780

-798

-832

-802

0.61

OZB woningen

252

253

253

254

0.62

OZB niet-woningen

-

-

-

-

0.63

Parkeerbelasting

-

-

-

-

0.64

Belastingen Overig

373

374

374

374

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

150

151

153

155

0.8

Overige baten en lasten

-1.056

-257

-1.969

-1.812

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

3.208

3.360

3.553

3.743

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.359

1.363

1.368

1.372

2.1

Verkeer en vervoer

6.812

6.888

7.030

7.136

2.2

Parkeren

1.281

1.240

1.246

1.251

2.3

Recreatieve havens

40

40

40

40

2.4

Economische havens en waterwegen

1.202

1.111

1.225

1.246

3.1

Economische ontwikkeling

1.358

1.171

1.076

1.085

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.726

1.618

1.574

1.258

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

103

103

103

103

3.4

Economische promotie

211

211

217

213

4.2

Onderwijshuisvesting

4.690

4.862

4.849

4.820

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.580

2.601

2.624

2.645

5.1

Sportbeleid en activering

2.115

924

830

838

5.2

Sportaccommodaties

3.326

3.273

3.260

3.238

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.844

2.870

2.924

2.923

5.4

Musea

559

564

570

575

5.5

Cultureel erfgoed

93

70

71

72

5.6

Media

1.055

1.066

1.076

1.087

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

8.449

8.283

8.263

8.295

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

7.460

7.424

7.477

7.521

6.2

Wijkteams

1.862

1.875

1.900

1.910

6.3

Inkomensregelingen

24.940

24.986

25.054

25.094

6.4

Begeleide participatie

9.182

8.726

8.471

8.541

6.5

Arbeidsparticipatie

3.329

3.345

3.376

3.388

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.355

2.373

2.403

2.418

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

13.524

13.706

13.884

14.051

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

5.278

5.322

4.952

4.993

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

942

949

962

967

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

8.547

8.626

8.286

8.365

7.1

Volksgezondheid

-

-

-

-

7.2

Riolering

5.454

5.721

5.981

6.292

7.3

Afval

6.075

6.178

6.281

6.338

7.4

Milieubeheer

3.761

3.487

3.514

3.549

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

514

511

510

512

8.1

Ruimtelijke ordening

1.908

1.582

1.747

2.265

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

5.970

7.833

7.751

6.090

8.3

Wonen en bouwen

2.417

2.436

2.449

2.476

Totaal Lasten

157.358

158.180

157.086

156.829

Baten

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

0.1

Bestuur

-

-

-

-

0.2

Burgerzaken

626

633

640

647

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.831

1.848

1.865

1.883

0.4

Overhead

481

358

408

412

0.5

Treasury

1.566

1.555

1.544

1.544

0.61

OZB woningen

6.801

6.879

6.950

7.019

0.62

OZB niet-woningen

7.055

7.125

7.197

7.269

0.63

Parkeerbelasting

2.372

2.406

2.430

2.455

0.64

Belastingen Overig

3.492

3.492

178

178

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

87.380

88.479

88.622

90.458

0.8

Overige baten en lasten

116

117

118

119

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-

-

-

-

1.2

Openbare orde en veiligheid

58

58

59

59

2.1

Verkeer en vervoer

246

237

238

239

2.2

Parkeren

27

27

28

28

2.3

Recreatieve havens

22

22

23

23

2.4

Economische havens en waterwegen

322

324

326

328

3.1

Economische ontwikkeling

3

3

3

3

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.970

1.820

1.776

1.471

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

75

76

77

77

3.4

Economische promotie

134

134

134

134

4.2

Onderwijshuisvesting

60

60

61

61

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

665

665

665

665

5.1

Sportbeleid en activering

65

65

65

65

5.2

Sportaccommodaties

224

226

229

231

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

579

585

591

597

5.4

Musea

-

-

-

-

5.5

Cultureel erfgoed

-

-

-

-

5.6

Media

-

-

-

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

20

20

20

20

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

23

23

23

23

6.2

Wijkteams

-

-

-

-

6.3

Inkomensregelingen

19.535

19.535

19.535

19.535

6.4

Begeleide participatie

-

-

-

-

6.5

Arbeidsparticipatie

-

-

-

-

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-

-

-

-

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

780

780

780

780

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

-

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-

-

-

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

-

-

-

7.1

Volksgezondheid

-

-

-

-

7.2

Riolering

5.875

6.151

6.441

6.743

7.3

Afval

6.954

7.071

7.191

7.252

7.4

Milieubeheer

1

1

1

1

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

212

214

216

218

8.1

Ruimtelijke ordening

57

58

58

59

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

5.487

7.305

7.238

5.504

8.3

Wonen en bouwen

1.665

1.682

1.698

1.715

Totaal Baten

156.779

160.034

157.428

157.815

ga terug